שיויתי השם לנגדי תמיד / לימוד מהבעל שם טוב

מובא בשם הבעל שם טוב בספר כתר הבעל שם טוב:
״שויתי ה' לנגדי תמיד, שויתי לשון השתוות, בכל דבר שיארע לו יהא הכל שוה אצלו, בין בענין שמשבחין אותו בני אדם או מבזין אותו, וכן בכל שארי דברים, וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים בין שאוכל שאר דברים, הכל שוה בעיניו, שהוסר בזה היצה"ר ממנו מכל וכל.

וכל דבר המאורע יאמר הלא זה נשלח מאתו ית', ואם בעיניו הגון כו', וכל כוונתו יהא לש"ש, אבל מצד עצמו אין חילוק. וזהו מדריגה גדולה מאד.

וכן האדם צריך לעבוד הש"י בכל כחו, שהכל הוא צורך גבוה, שהשי"ת רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים, הכוונה, כי לפעמים אדם הולך ומדבר עם בני אדם, ואז אינו יכול ללמוד, וצריך להיות דבוק בהשי"ת במחשבתו וליחד יחודים.

וכן כשאדם הולך בדרך ואינו יכול להתפלל וללמוד כדרכו, וצריך לעובדו באופנים אחרים, אל יצער את עצמו בזה, כי השי"ת צריך שיעבדוהו בכל האופנים, פעמים באופן זה ופעמים באופן זה, לכך הזדמן לפניו לילך לדרך או לדבר עם בני אדם בכדי לעבוד אותו באופן הב'.״ (כתר שם טוב, חלק ראשון, רכ – א)

זאת עבודה מהבעל שם טוב הקדוש, שהכל יהיה שווה בעיניך. בין שמשבחים אותך או מבזים/מגנים אותך. הכל שווה.

חמלה (compassion) ביהדות

אחת מאבני הבניין של המיינדפולנס היא החמלה. החמלה, יכולת להזדהות ולהיות עם הכאב והקושי של השני. יש שמסבירים שהמילה באנגלית

קרא עוד »
No more posts to show