שיויתי השם לנגדי תמיד / לימוד מהבעל שם טוב

מובא בשם הבעל שם טוב בספר כתר הבעל שם טוב:״שויתי ה' לנגדי תמיד, שויתי לשון השתוות, בכל דבר שיארע לו יהא הכל שוה אצלו, בין בענין שמשבחין אותו בני אדם או מבזין אותו, וכן בכל שארי דברים, וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים בין שאוכל שאר דברים, הכל שוה בעיניו, שהוסר בזה היצה"ר ממנו מכל וכל. […]

אם רץ ליבך, שוב לאחד

אחד הציטוטים מספר יצירה הוא: אם רץ ליבך, שוב לאחד (ספר יצירה) זוהי לפחות אחת הגרסאות של אותו הפסוק בספר יצירה, יש גם גרסא של אם רץ ליבך, שוב למקום ואף אם רץ ליבך, שוב לאחור. בכל אופן אנחנו נעסוק באם רץ ליבך – שוב לאחד. כמה זה רלוונטי בחיים שלנו היום? כל כך. הלב […]